۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه
زندگي را از ما ندزديد
زندگاني مال ماست
شور و شر، 
عشق و محبت
رنگ، گل، لب، بوسه، خنده
عاشقانه زيستن،
هر چه خوب است و صميمي مال ماست

/مهناز، بتاريخ همين امروز

هیچ نظری موجود نیست: