۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه
مهناز قزلو

همه ي روزها دست به يكي كرده اند
تا تو نيايي
نيا
چيزي را از دست نمي دهي
عروسكان مرده ولي
هنوز زنده اند

ياد گرفته ام بدون تو زندگي كنم
پيوندم با جهان، 
رد پايي ست 
ميان رنج و لذت

يك تكه از تنهايي ام را نگه داشته ام
لعنتي تمام هم نمي شود

پنجم ماي دوهزاروچهارده - استكهلم

هیچ نظری موجود نیست: