۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبهمهناز قزلو

بوي عشق مي دهد صداي تو
وقتي مي گويي "دوستت دارم"

خورشيدك قلبم، بتاب
ستاره بر موهايم مي درخشد 
تا شب، چشم فرو بندد

وقتي برگها،
بي پيرايه سبز مي شوند
آتش، روي فرياد من
شعله مي كشد

هشت مارس دوهزار و چهارده - استكهلم

هیچ نظری موجود نیست: