۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه


مهناز قزلو
...................
"حكومت اسلامي ايران، با قانون قصاص، مردم را در برابر هم قرار مي دهد، در حاليكه خود، چنين قانون ضدانساني را در رويه ي قضايي به اجرا مي گذارد"

آن سوي مكث

به بهانه ي اعدام ريحانه جباري 
مصاحبه با پرستو فاطمي

بررسي قوانين قصاص و اعدام در حكومت اسلامي

در لينك زير بشنويد:هیچ نظری موجود نیست: