۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شدخاطرات خانه زندگان (قسمت چهاردهم)
همنشین بهار

در قالب کلماتی که اهمیت صوتی آن‌ها بیش از کاربرد مفهومی است پیش‌تر به کمیته مشترک ضد خرابکاری و زندان قصر که پاک‌ترین فرزندان این میهن سالیان دراز در آن حبس کشیدند پرداخته‌ام و امیدوارم درآینده از زندان قزل قلعه هم بگویم. 
زندان قصر پیش‌تر کاخ و عشرتکده قجری بود.
سند گویایی در این مورد وجود دارد که مربوط به روی کارآمدن فتحعلیشاه، و جشن و سروری است که وی به تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۱۷۸ شمسی در محل زندان قصر به راه انداخته است. 
............................. 
تصاحب دختر ۸ ساله در زندان قصر
آن سند عربی زده و شلخته پر از شرک و ریا را اینجا می‌آورم.
امشب... لحظه سعد روزگار پادشاه جوانبخت و جهانگیر و خورشید عالمتاب حضرت خاقان بن خاقان سلطان فتحعلی‌شاه از تبار ظفر نمون و دشمن شکن قاجاریه است که به حق و مدد باریتعالیشان و جلاله بر جایگاه عموی بزرگشان سلطان ماضی و شاه شهید آقامحمد شاه بر تخت پادشاهی تکیه زده است.
در این شب سعد که ماه کامل در آسمان پایتخت سایه انداخته است اراده ملوکانه بر این قرار گرفته که به شکرانه فتوحات سپاه و درهم پیچیده شدن طومار طاغیان و گردنکشان و پایان عمارت تازه خاقان در نزدیکی پایتخت جشن و سروری برپا شود و در این ساعت سعد سلطان تحفه حاکم تهران که مخدره‌ای باکره بسیار زیبا است... و در احوالاتش بیشتر از هشت بهار نمی‌آید را، مفتخر به زفاف کنند. 
اراده ملوکانه بر این است که این عمارت زیبا که به دست مبارک خشت اولش را به خاک لاله‌گون نهادند...قصر قاجار نام بگیرد...
(و این همان قصری است که بعداً زندان قصر شد.)
.............................
نسل گذشته، نسل آرمانخواه و شوریده 
اگر روز و روزگاری بخواهیم برای فرزندانمان، شوریدگی و آرمانخواهی نسل گذشته را به تصویر کشیم از کجا باید آغاز کنیم؟
ایمان و دلسوختگی‌ پدران و مادرانشان را که با بوی‌ باروت، جزمیت ایدئولوژیک، خانه‌های تیمی، ریاضت ها، تعقیب و گریز‌ها، سیانورخوردن‌ها، شکنجه و زندان‌ها، و با روابط پیچیده امنیتی و تشکیلاتی و... آمیخته بود، چگونه برایشان تعریف و توجیه کنیم؟
نسل جدید از خیلی حرفهای ما سردرنمی‌آورَد. 
گاه باید به شعر و رمان پناه برد و از آن طریق رنج و شکنج ها را نشان داد.
گُسل بین دو نسل روز به روز بیشتر هم می‌شود، بخصوص که با فقر منابع و متون مستند روبرو هستیم، منابعی که به جای تکیه بر شور و فتور و درود و سرود، انصاف و واقع بینی بیآموزد. 
اگر تجارب ما با امانت به فرزندانمان منتقل نشود این میهن ستمدیده دوباره و صدباره در دام بلا خواهد افتاد و شاهان و شیخان جدید بازهم و بازهم به اعتمادشان ترکشهای هولناک خواهند زد. 
.............................
یازده سپتامبر در زندان شاه 
منظورم ۱۱ سپتامبر سال ۱۹۷۳ میلادی و کودتای سازمان سیا و ژنرال پینوشه در شیلی، علیه «سالوادور آلنده» است که در طی آن صد‌ها روشنفکر و آزادیخواه شیلیایی از جمله شماری از اعضای گروه هنری این تی ایلی مانی(ویکتور خارا و...) به رگبار بسته شدند.
سه شنبه ۲۰ شهریور سال ۵۲ وقتی خبر سقوط آلنده را تلویزیون زندان پخش نمود، شماری از زندانیان شاد و شنگول شدند. 
آیا آنان با پینوشه بند و بستی داشتند و هوادار کودتای سیا بودند؟ ابدا. بسیاری از آنان شور آزادیخواهی داشتند و از زخم شکنجه‌ها رنج می‌بردند. پس چرا از سقوط سالوادور آلنده خوشحال شدند؟ چون به زعم آنان حقانیت روش و منش امثال احمدزاده و پویان و حنیف‌نژاد اثبات می‌شد و مبارزه قهرآمیز مُهر می‌خورد. 
...
گروه هنری «این تی ایلی مانی» تمایل طبیعی هنر را به سوی آزادی ارج می‌گذاشت و گفته می‌شد آنان با رئالیسم سوسیالیستی Socialism Realism بیگانه‌اند. 
آنزمان واژه‌ها هم انقلابی و ضدانقلابی بودند و کهنه و نو داشتند. 
مبارزه ضداستعماری جای خود را به مبارزه ضدامپریالیستی می‌داد و مقولاتی چون لیبرالیسم و دموکراسی فحش تلقی می‌شد و مارک بورژوایی می‌خورد.
خیلی‌ها «رئالیسم سوسیالیستی» را که در دوره حکومت شوروی در روسیه بر سر زبان‌ها افتاد، حلواحلوا می‌کردند و فراموش می‌کردند رئالیسم سوسیالیستی که ظاهراً می‌بایست به زندگی مردمان فرودست، و روند مبارزات و انقلاب‌ها بپردازد در عمل، ابزار و بازیچه دستگاه قدرت ‌شد و به هنر هم دهنه زد. 
.............................
شمار اندکی از زندانیان کلیشه‌ای فکر نمی‌کردند.
بگذریم که وجه «مردم گرایی» در هنر (ادبیات) و تمثیل قلم به مثابه اسلحه، فقط به انقلاب شوروی و اشعار امثال «مایاکوفسکی» مربوط نمی‌شود.
از شیلی و به اصطلاح شعف ناشی از سقوط آلنده بگذریم، بسیاری از زندانیان سیاسی زمان شاه، باور نداشتند که تجدد و دمکراسی و استقلال نیازهای اصلی جامعه ایران است. 
بودند کسانیکه از امتیاز نفت شمال به شوروی دفاع می‌کردند اگر هم با شوروی زاویه و فاصله داشتند، تحلیل مریدان مائو را از ساختار جامعه چین قبل از انقلاب (نیمه مستعمره-نیمه فئودال) در مورد جامعه ایران کپیه برداری می‌کردند.
 جو غالب چنین بود و البته شمار اندکی از زندانیان کلیشه‌ای فکر نمی‌کردند و استقلال نظر داشتند.
 بگذریم... 
...
در حیاط بند داشتم سر نیمه کچلم را که در کمیته مشترک وسطش چهار راه باز کرده بودند و نیمه کچل شده بودم، اصلاح می‌کردم که ناگهان ولوله افتاد سر نهار خبر خوشی خواهیم شنید. 
پیش خودم فکر کردم این خبر خوش چی می‌تونه باشه. دوستی که به سرم ور می‌رفت با خنده گفت خبر خوش می‌دونی چیه؟ مربوط به عدس پلو است. نفهمیدم منظورش چیست.
سفره که انداختند و نشستم یکی از پشت چشمانم را گرفت و گفت محمد اگه گفتی من کیستم؟ صداش آشنا بود. گفتم یه کمی دیگه حرف بزن. گفت بابا گشنه مونه و با شور و شادی کنارم نشست. دیدم اهه، یوسف است. «یوسف کشی‌زاده» که در کمیته مشترک با هم بودیم و به نوعی با «مرضیه احمدی اسکویی» شهید هم پرونده می‌شد. هنوز پاهاش زخمی بود. همدیگر را سفت و سخت بغل کردیم. فوری گفت یادت باشه به من بدهکاری.
هم باید در باره خدا به سؤالات من پاسخ بدی که در کمیته از زیرش دررفتی، هم وصیتنامه «وادایف» نویسنده کتاب شکست را شرح بدی...
منم گفتم تو هم باید از مقاله «کولی ها»ی مرضیه اسکویی برام بگی. 
نفرات کناردستی گفتند بابا بحث سیاسی را بزارین برا بعد. امروز خرما داریم. 
(حالا که دارم حرف می‌زنم سال ۵۳ است.)
.............................
دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل
به خاطر فشارهای دوران بازجویی شماری از زندانیان مشکل معده داشتند، غذای زندان هم که بی‌رمق و‌گاه آلوده بود. اگر زندانیان از فروشگاه زندان مثلاً مربا و عسل و خرما می‌گرفتند می‌توانست فشار‌ها را کم کند اما مسؤولین کمون زندان این شیوه را (جز برای آن‌ها که خیلی مریض بودند) مجاز نمی‌دانستند لابد عملی ضدانقلابی بود و اشرافیت روبه زوال و رفتارهای سکتاریستی را به نمایش می‌گذاشت.  
بچه ها می‌گفتند فعلاً از بابت پول مشکلی نداریم ولی نباید شیر و عسل بخریم. لابد آسمون به زمین می‌اومد. 
حاکمیت این دیدگاه که همه چیز را یا بورژوایی می‌دید یا پرولتری، در زندگی روزانه و خورد و خوراک هم خودش را نشان می‌داد. 
علاقه و گرایش به پاره‌ای خوراکی‌ها جزو صفات خرده بورژوازی و از گناهان کبیره بود. 
لیبرالیسم افسار گسیخته روشنفکری هم تهدید دوران محسوب می‌شد!  
شیر و عسل همه را وسوسه می‌کرد. خرما هم، اما دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل.
خوردن عسل بخصوص، پشت پا زدن به آرمان‌های خلق تلقی می‌شد و لامصب فروشگاه زندان شیشه‌های عسل را در معرض دید زندانیان قرار می‌داد و اسباب گناه می‌شد. 
القصه، به دستور برنامه ریزان ناپیدای بند از فروشگاه زندان‌گاه گداری خرما خریداری و فقط در روزهائی که غذا عدس پلو بود در کاسه‌ها جاسازی می‌شد تا مامورین زندان که می‌خواستند هر کسی تک تک طرف حساب فروشگاه باشد، متوجه موضوع نشوند. فقط سر سفره بود که بچه ها دوازاری شان می‌افتاد، البته این داخل و خارج کردن خرما از جاسازی و مخفیانه خوردن آن نوعی مبارزه با رژیم تلقی می‌شد. 
از دیدن دو سه خرمای بی‌هسته که لابلای عدس پلو استتار شده بود همه صفا کرده و دلی از عزا در آوردیم. نمی‌تونم واقعاً وصف کنم. 
غذا که تموم شد. یکی از بچه‌ها ازم پرسید محمد یه سؤال می‌کنم راستشو بگو از دیدن این خرما‌ها بیشتر خوشحالی یا از دیدن یوسف کشی‌زاده؟ 
گفتم هر دوتا. همه خندیدند و یکی گفت باید حسابی چربی گیری بشی. گفتم یوسف هم مثل این خرما شیرینه. گفت دیگه فلسفه نباف. حسابی چربی گیری می‌شی فایده هم نداره.
منو خوابوندند و تا خوردم مشت زدند. البته به شوخی.
یه مرتبه خبر رسید که سرپاسبان ستار مرادی (وکیل بند) همون که پیش‌تر، «نشست پیاز» ما را به هم زده بود، (و در قسمت پیش شرح دادم) داره میآد. همه بلند شدیم و مثل بچه آدم ساکت نشستیم.
............................. 
ستار مرادی شیر آب زندان را بست!
ستار مرادی خیلی ناتو بود. انگار زبان آدمی زاد را متوجه نمی‌شد، به علت سخت‌گیری‌هایش از نگهبان عادی تبدیل به وکیل بند شده بود و اجازه داشت هر ساعتی از شبانه‌روز که می‌خواهد وارد بند بشود و هرکسی را عشقش کشید کتک بزند و هر اتاقی را هم خواست تفتیش کند. البته نگهبانان همه از جنس او یا پاسبان عبدی و نظری و کدخدازاده و استوار صارمی نبودند. آدم‌های خوب هم بین آنها پیدا می‌شد. از استوار احمد لو بگیر تا کاویانی گلپایگانی (همشهری من) یا پاسبان ریگی زابلی که با بچه‌های زندانی رفتار بدی نداشتند. 
در مورد ستار مرادی قصه‌هایی شنیدم که شاید همه واقعیت نداشت.  
یوسف که خودش مثل ستار مرادی ترک بود می‌گفت شنیدم سرهنگ زمانی (رئیس زندان قصر) می‌خواسته چند روزی به مرخصی برود. ستار مرادی را صدا می‌کند و بهش میگه «مبادا در نبود من سوءاستفاده شود.» 
او هم می‌گوید اطاعت قربان.
تا سرهنگ زمانی می‌رود، ستار مرادی فلکه آب زندان را می‌بندد. (چون به ترکی «سو» یعنی آب) سرهنگ زمانی گفته بود «مبادا در نبود من سوءاستفاده شود.» 
او هم خیال کرده باید آب را قطع کنه. همه جا آب قطع میشه. 
یه بار بهش می‌گند برو داخل بند و مجله تماشا را (که رادیو تلویزیون ملی ایران منتشر می‌کرد و در آن برنامه‌های هفتگی و زمان پخش آن قید شده بود) بیار، ببینیم زندانیان کدام برنامه را علامت زده‌اند. در همون ساعات تلویزیون را خاموش می‌کنیم. 
ستار مرادی دوبار داخل بند می‌آید و داد می‌زند «مجید تماشا...مجید تماشا» بیاید زیر هشت! 
کسی جواب نمی‌دهد. 
برمی گردد و به سرهنگ زمانی می‌گوید: قربان هرچی صدایش می‌کنم نمی‌آد... او مجله تماشا را با مجید تماشا قاطی کرده بود. 
...
ستار مرادی تا یک زندانی را از بیرون می‌آوردند با تبختر و تکبر فتحعلیشاهی به او می‌گفت «آده نمنه ده» (اسمت چیه؟)، بیرون چکاره بودی؟ ببین اینجا حمالم نیستی.
هر وقت می‌آمد اول می‌رفت قسمت دستشویی و هرچه خمیردندان بود زیر پوتینش له می‌کرد تا مثلاً مانع زندگی اشتراکی بشود. بعد توالت‌ها را یکی یکی نگاه می‌کرد. درب توالت‌ها از پشت قفل نداشت، دیوارش هم کوتاه بود. او هم قدش بلند بود و گاهی نگاه می‌کرد.
بعضی وقتها با لگد به در توالت می‌زد و در، به سر زندانی می‌خورد. از اینکار کیف می‌کرد. 
یکبار پاپیچ «فرید افراخته» (برادر خوب وحید افراخته) شد. فرید در دبیرستان علم مشهد درس می‌خواند. پسر خیلی خوبی هم بود.
همچنین بار‌ها زنده یاد «غلامرضا جلالی» را که در درگیری تیر خورده بود، اذیت کرد.
غلامرضا جلالی که بعد از انقلاب در تصادف قطار تکه تکه شد، با محسن مخملباف که به خاطر شکنجه، گوشت بالای زانویش را بریده و به روی پایش وصله کرده بودند، خیلی عیاق بود. (برخی از زندانیان از جمله حمید خادمی‌، محسن یلفانی، حشمت الله رئیسی و اصغر مهدوی هم همین وضع را داشتند. پایشان وصله داشت.) 
غلامرضا که عضو مجاهدین خلق بود. در زندان قصر، در دافعه عملکرد قاتلین مجید شریف واقفی، ضدمارکسیست شده و می‌گفت: 
باید در ذهن هر کسی که وارد زندان می‌شود بذر ضدمارکسیستی بکاریم! و به من که این برخورد‌ها را ارتجاعی می‌دانستم می‌گفت تو تحت تأثیر مارکیست‌ها هستی.
قانون پاندول کار خودش را کرد و غلامرضا جلالی بعد‌ها از این سوی بام افتاد آن سوی بام و به سازمان اکثریت پیوست. او اوائل انقلاب در سانحه قطار جان باخت. اهل شاهرود بود.
 .............................
بچه‌ها حمام بچه‌ها حمام 
چون حمام در بند ۵ زندان قصر بود و ما از بندهای دیگر عبور می‌کردیم تا به آنجا برویم و به دلائل دیگر، روز حمام همه شاد و شنگول می‌شدیم.
مثل افغانی‌ها که بخشی از لباسشون را روی دوششان می‌اندازند، لنگ و قدیفه هامون را به سر و کله خودمون بستیم و لباس تمیز برداشته و آماده حرکت شدیم غافل از اینکه روز پرماجرایی را در پیش داریم.
بندهای سر راه و صف زندانیان را که به تماشای ما آمده بودند رد کردیم تا به گرمابه زندان رسیدیم. لباس هامون را که درآوردیم ناگهان مژده رسید که به هر کداممان یک بسته واجبی می‌دهند. ولوله افتاد. بچه‌ها می‌گفتند مدتهای مدید است از این نعمت عظمی محرومیم و از اون خرمای لای عدس پلو هم بیشتر به آن احتیاج داریم.
به هرکدام از ما بسته‌ای از داروی نظافت که واقعاً حکم کیمیا داشت دادند. 
یواش یواش پودر مربوطه را با کمی آب ولرم قاطی کردیم و چون وسیله دیگری نبود با انگشت سبابه آٰوم آروم هم زدیم و نگران از اینکه حالا دستمون یه چیزش نشه....
خلاصه همه پشت به هم کردیم و روبه دیوار با خجالت تمام و در سکوت کامل مشغول عملیات شدیم.
پنج دقیقه گذشت خبری نشد.شش دقیقه گذشت، ده دقیقه گذشت خبری نشد. یکی گفت چه خبر؟ همه گفتند هیچی.
همه از یکدیگر زیر گوشی موقعیت پیشرفت کار را پرس و جو می‌کردند جواب منفی بود و هیچ تغییری در وضعیت مسئله صورت نگرفته بود، انگار سرکارمون گذاشته بودند. شاید می‌خواستند کسی خودکشی نکنه.
خلاصه کاسه‌های واجبی را پرت کردیم اینطرف و اون طرف و رفتیم زیر دوش. چاره‌ای نبود جز آنکه دست از پا دراز‌تر بریم تو بند و یه خاک دیگه ای تو سرمون کنیم. شاید باید متوسل به ماشین اصلاح بشیم.
.............................
قلم توتم من است.
در دوران سلطنت پهلوی زندانیانی بودند که قلم توتم آنان بود. البته همه در یک ردیف نبودند. بعضی چندین کتاب تألیف نموده و برخی یکی دو مقاله نوشته بودند. بدون ترتیب خاصی اسامی را می‌آورم.
عطاالله نوریان، ناصر رحمانی‌نژاد، رضا مقصدی، محسن یلفانی، ابوذر ورداسبی، سعید سلطانپور، محمود دولت آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نسیم خاکسار، منصور خاکسار، موسوی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون‌ تنکابنی، عدنان غریفی، ناصر مؤذّن، پرویز زاهدی، حسن حسام، خسرو گلسرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزازاده (میم آزرم)، فریده لاشایی (خواهر کورش لاشایی)، فرج سرکوهی، علی اشرف درویشیان کرمانشاهی، محمد رضا زمانی، ناصر زرافشان، هوشنگ قربان نژاد، عباس سماکار، محمد علی سپانلو، ابوتراب باقرزاده، رضا شلتوکی، عماد رضوی، علی طلوع، هوشنگ گلشیری، دکتر براهنی، دکتر غلامحسین ساعدی، دکتر شریعتی، آیت الله طالقانی و... 
ابراهیم یونسی، امیر گل آرا، سیاوش کسرایی، دکتر تقی ارانی، فرخی یزدی، محمد علی سپانلو،، ویدا حاجبی تبریزی، صادق هاتفی، محمد قاضی، پرویز بابایی، محمدعلی عمویی، هما ناطق، محمد زهری، محمدعلی مهمید، نادر ابراهیمی، منصور یاقوتی، محمد برنامقدم، سروش حبیبی، جعفر کوش آبادی، رحمان هاتفی، هوشنگ اسدی، دکتر منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید قهرمانی (سعید یوسف)، دکتر مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسرائیان، فرهنگ فرهی،... 
و پیش‌تر 
عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، محمود اعتمادزاده (به آذین)، دکتر یدالله سحابی، مهندس مهدی بازرگان، محمد مهدی جعفری، مهدی اخوان ثالث، باقر مومنی، شاهرخ مسکوب، احمد شاملو، مصطفی بی‌آزار. مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، فخرالدین میررمضانی، گالوس زاخاریان، امان الله قریشی، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بنی طرفی، مجید امین مؤید، پرویز شهریاری، نجف دریا بندری، سروژ استپانیان، بزرگ علوی، انور خامه‌ای، محمود جعفریان،...فرزام، عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر محجوب، نظام رکنی و خانبابا خان اسعد بختیاری (پسر حاج علـــیقلی خان سردار اسعد دوم) که نهم آذر سال ۱۳۱۲ دستگیر و راهی زندان قصر شد و ۷ سال بعد ۲۲ بهمن ۱۳۱۹ او را در زندان خفه کردند.
(تک و توک کسانی که نام بردم قدر قلم را نشناختند و به پای دشمنان آزادی ریختند.) 
.............................
آنچه مهم است برآیند زندگی انسان است. 
در میان کسانیکه از همه چیز خود برای میهن و آرمان خویش گذشتند، برخی زندانیان از هر دو سو (رژیم و مخالفین رژیم) تحت فشار بوده و هستند.
کسانی که از دور دستشان بر آتش نیست و اوج شقاوت و قساوت را در زندان و اتاقهای بازجویی از سرگذرانده‌اند، به خوبی می‌دانندکه‌ گاه زندانی به کاری مجبور می‌شود که ابدا نمی‌خواهد.
بازجو می‌کوشد علاوه بر فشار شکنجه، زندانی از سوی نزدیکترین دوستانش نیز طرد شود و در درون خرد و خمیر گردد. می‌خواهد بذر یأس بپاشد.
گاه زندانی برای اینکه اعدام بشود باید تن به مصاحبه بدهد. باید مصاحبه کند تا اعدامش کنند. در جهنم نیز چنین رسمی نیست.
از نگاه من امثال عطاالله نوریان، حبیب مکرم دوست، مهدی بخارایی، کورش لاشایی و سعید یزدیان که از دوران جوانی تا زمان اعدامشان برای آزادی و رفاه ایران تلاش کردند و خود را به آب و آتش زدند نمی‌خواستند سر بر آستان ارتجاع بسایند. بهمین دلیل خیلی چیز‌ها را که از آن مطلع بودند با خود به زیر خاک بردند. 
اگر نازلی سخن نگفت ده‌ها نازلی دیگر ضروری دیدند یا مجبور شدند سخن بگویند و این همیشه به معنی وادان و لودادن نیست. 
زندانیان در زیر شکنجه‌های وحشتناک‌ و یا فشارهای وحشتناک (فشار، همیشه شکنجه جسمی نیست.)
گاه مجبور به کاری می‌شوند که در هنگام آزادی ابدا گردش نمی‌گردند. پس جبر است نه اختیار.
.............................
قتل زندانی پیش از تیربارانش
گفته می‌شود بعد از بگیر و ببندهایی که از سال ۶۰ کلید خورد، عطا الله نوریان هنگام خروج از کشور به دام می‌افتد و برخلاف همراهش منوچهر کلانتری (دایی بیژن جزنی) سیانور استفاده نمی‌کند. (گویا منوچهر نارنجک هم می‌کشد. تاریخ واقعه ۳۱ فروردین سال ۶۱ است.)  
می‌دانیم که استبداد زیر پرده دین او و امثال او را تا توانست آزرد و بعد هم به جبر به تلویزیون کشید تا پیش از تیربارانش به قتل برساند و سکه یک پول کند و افسوس، افسوس که خیلی‌ها بی‌توجه به گذشته پر رنج و شکنج «نوریان»‌های میهن ما،‌‌ همان قضاوتی را کردند که شکنجه گران می‌خواستند.
درانداختند که او هر روز کفش و کلاه می‌کند و به بازجویان می‌گوید مرا ببرید دم سینما تخت جمشید تا این و آن را نشانتان بدهم. 
... 
از کتاب «جامعه‌شناسی انتقادی در راه شناخت مکتب فرانکفورت» نوشته مارتین جی (ترجمه چنگیز پهلوان)، که بگذریم، 
اولین مقاله پیرامون مکتب فرانکفورت در ایران توسط عطاالله نوریان ترجمه شده است. 
«مکتب فرانکفورت از نگاه مارکسیسم» گزارش ر. اشتایگر والر - ج. ه. هایزلر 
مقاله مزبور سال ۵۸ در شماره اول مجله «فصلی در گل سرخ» (به سردبیری عاطفه گرگین) چاپ شد.
کتاب «چند گفتار درباره ادبیات» نوشته آ.و. لوناچارسکی با ترجمه او در خفقان پیش از انقلاب دست به دست می‌گشت. 
عطاالله نوریان عضو کانون نویسندگان ایران کتب زیر را هم ترجمه کرده است: 
«شهریار جدید» از آنتونیو گرامشی 
«مایاکفسکی شاعر»، از «الزا تریونه»
«ساس» S.A.S از مایاکوفسکی
آخر بازی از «ساموئل بکت» 
و «مرگ فروشنده» از «آرتور میلر»
... 
نمایش مزبور، تاملی بر زندگی کسانی است که تنها وقتی مطرح هستند که سود می‌رسانند. 
آیا «عطاالله نوریان» هم تا وقتی سود می‌رساند مطرح بود؟ 
.............................
سلب آزادی از اراده انسان سلب معنویت اوست. 
گفته می‌شود در کنفرانس یازدهم سازمانی که عطاالله نوریان به آن تعلق داشته، از او اعادۀ حیثیت شده است. نمی‌دانم.
من به لحاظ سیاسی و نظری دستگاه او را نداشته و ندارم اما به وی، به عطاالله نوریان احترام می‌گذارم.  
به حبیب مکرم دوست، مهدی بخارایی‌، کورش لاشایی، سعید یزدیان، حسین روحانی‌، احسان طبری‌ و به ویژه به طاهر احمدزاده‌ احترام می‌گذارم.
درد و رنج آنان و همه کسانی را که نه با اختیار و رضا، با جبر و جبر و جبر، آنچه را نمی‌خواستند گفتند و نوشتند حس می‌کنم.
توجه کنیم که جبر در فشارهای فیزیکی و شکنجه‌های جسمی خلاصه نمی‌شود.
...
اگر نیک بنگریم کسی از آسیب مصون نمی‌ماند. 
به قول زنده یاد پرویز شهریاری می‌توان به سرآمد سخنوران زبان فارسی سعدی هم ایراد گرفت که به خاطر «نامردانی» که «سنگ را بسته و سگ را گشوده‌اند» نصیحت می‌کند: «نتوان مُرد به سختی که من اینجا زادم» 
می‌توان حافظ غزل سرای جاودان زبان فارسی را مورد ملامت قرار داد که در روزگار سخت ویرانگری و کشتارهای بیرحمانه مغول و هلاکو و تیمور و حتی پادشاهان «اینجو» لب فرو بسته و سمرقند و بخارا را به خال هندوی آن ترک شیرازی بخشیده است. 
می‌توان خواجه نصیر الدین طوسی و رشیدالدین فضل الله را که خدمتهای عظیمی به فرهنگ و دانش جهانی کرده‌اند شماتت نمود که چرا با دستگاههای خونریز مغولان همکاری کرده‌اند. می‌توان یقه ابوعلی سینا را گرفت که چرا به قول خودش «حقایق» را پنهان نموده و گمان کرده نباید در هرجایی حقیقت را فاش کرد. 
می‌توان از اندیشمند بزرگی چون «امام محمد غزالی» خرده گرفت که چرا روال اندیشه و زندگی خود را مرتب تغئیر داده و زمانی در خدمت خلفای عباسی بوده و بعد هم گوشه نشینی اختیار کرده و چرا در کتاب خودش «کیمیای سعادت»، پرداختن به ریاضیات را کاری نادرست به حساب آورده است!
وقتی در باره کسی صحبت می‌کنیم باید به برآیند زندگی و کارهای او توجه کنیم و یادمان باشد خودمان گل بی‌عیب نبوده و نیستیم و از همه آزمایشهای سخت که کمترینش غربت و تنهایی و شکنجه و آزار دشمنان آزادی است، عبور نکرده‌ایم. خیلی از ما زخم دوست را، طعنه تیرآوران را بر جان و روحمان هنوز حس نکرده‌ایم.
... 
آشنایی که اینگونه نگرش را سّد راه سرنگونی می‌داند می‌گوید مزدور، مزدور است و خائن، خائن. رژیم که ساقط گردد همه چیز روشن می‌شود.
واقعش این است که تا فقر فرهنگی بیداد می‌کند و تا ما اینهمه بی‌مایه و و خودخواه و بیرحمیم که حتی در ذهن خودمان کسانی را که زندان بودند و اعدام نشدند هم خائن می‌نامیم! مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد.
... 
از زندانیان رژیم پیشین خیلی‌ها بعد از انقلاب تیرباران شده یا در درگیری‌های مسلحانه جان باختند، تعدادی با ستمگران مبارزه می‌کنند، شماری زندانبان و بازجو شده‌اند، بعضی به مرگ طبیعی درگذشته‌اند. برخی زندگی عادی خودشان را دارند و به چیز دیگری کار ندارند. باقی هم با رنج و افسوس می‌بینند که شاهان و شیخان جدیدی کفش و کلاه کرده و از راه می‌رسند. 
...
شماری از زندانیان را که در زندان‌های رژیم پیشین دیدم و از آنان خاطره دارم یا بازیگران بعدی صحنه‌های انقلاب شدند، نام می‌برم.
عبدالرضا نیکبین رودسری (عبدی)، هیبت الله معینی، احمد شادبختی، یحیی رحیمی، احمد افشار، رضی الدین تابان، علی ماهباز، جواد تندگویان، ولی پیامی، یوسف کشی‌زاده، حمید صدیق، رضا سلاحی، سید محمد رضوی، مجید نعیمی، مصطفی ملایری، حسین ملایری، علیرضا منانی، یحیی مصباح، ابوالفضل شکوری، غلامحسین کرباسچی، مهدی عسکریان، سلیمان تیکان تپه، حمید رابونیک، کیوان صمیمی، فریبرز فلاح، علی عرفا، دکتر احمد مجاهد، عبدالمجید معادیخواه، غلام اعرابی، حسین رأفتی، محمد راهنمای شهسواری، رسول اسلام، دکتر جریری، علی خلخالی شاندیزی، محمود قزی، ایرج شریعت، آزاده منزوی،... چمنی، حسین جوانبخت (طلبه)، حسن صادق،،... شریفی، رضا شلتوکی، ایرج قهرمانلو، محمود مروی سماورچی، محمد داودآبادی (مهرآئین)، مهدی غنی، لطف الله میثمی، علیرضا صابونی، هادی کاملان، محمد حسن ظریف جلالی،... شادانلو (کشاورز)، ذبیح الله ملکی، محمود عمرانی، محمد هادی غلامی، علی خدایی صفت، احمد پورنجانی، احمد تشرفّی سمنانی، سید مصطفی رضوی حیدری، محمد تقی برادران، جهانگیر سرمدی، محمد علی اکبریان، علی اسماعیل‌زاده، نقاش بلوچ، عباس رستگار (معلم که شعر و سرود، می‌سرود)، رضا ماهوان، حجت الاسلام غلامرضا اسدی، محمد معین، غلامرضا توکلی، علی سجادی طبسی، جلال گنجه‌ای، جعفر شجونی، غلامرضا بیجاری، محمد حسین عطاران کاخکی، احمد حاتمی یزدی، اسدالله تجریشی، محمود جعفری، دکتر میر هادی، محمد باقر فرزانه، مرتضی باباخانی، حسن دانش بهزادی، مسعود عدل، حمید رضا حسینی، نصرالله...(دوست حمید رضا)، دکتر سپهری، محمد بقایی، طیب سیادتی، حسن عرب‌زاده جمالی، محمود عرب زاده جمالی، مسعود کلانی، جواد خجسته باقرزاده،،... ابراهیمی، مرتضی امینی، بهروز معینی چاغروند، سیامک ستوده، جلال الدین سجادیان، ابراهیم دینخواه، چنگیز احمدی، حمید حمیدبیگی، جواد گوگردی، حسن رحیمی بیدهندی، جلال منتظمی، مرتضی طاهر اردبیلی، علی معصومی، سلیمان تیکان تپه، حسین اورگنجی، اسماعیل ناطقی، سید اکبر دخانچی، سید حسین جلیلی پروانه، احمد منصوری، رضا منصوری، جواد منصوری، سیروس لطیفی، جعفر اردکانی یزدی، حسن فرزانه، نعمت شاهی، احمد ملازاده، قدرت الله پدیداران، حمید ایمانی فرشخو، احمد انتظاری نجف آبادی، حسن خامنه‌ای (برادر آیت‌الله خامنه‌ای)،... هاشمی گلپایگانی، فیروز قریشی سیقان، صمد بالایی، شیخ محمد تقی حسینی طباطبایی، عباس همایون‌نژاد، جواد زرگران، حسین ذوالفقاری، علیرضا معدنچی، حسن طهماسبی، محمد مهاجری، حسین جنتی، مسعود ایزدخواه کرمانی، علی باقرزاده، عطاالله نوریان، علیرضا جلوخانی، مهدی مددی، سعید اعتمادی، مسعود ستوده، مصطفی ستوده، داود حاجفتعلی، رحیم حاج سید جوادی، مهندس سجادی، علیرضا مناّنی، محسن مخملباف. غلامرضا جلالی، سیروس نجفی، حجت الاسلام مهدی کروبی، ناصر رحمانی‌نژاد، سعید سلطانپور، مهدی جعفری، علی دانش پژوه، ابراهیم سولگی، مرتضی احمدی، یدالله خسروشاهی، جمال بامداد، دکتر غلامرضا خسروشاهی، حمید مهدی شیرازی، نادر افشار، دکتر حسن اسدی لاری، حسن حسین‌زاده، حسین حسین‌زاده (آقای بیگناه)، حیدر علی نیاکان، پسر شیخ قاسم اسلامی (...)، آخوند گلرو، مرتضی نبوی (مدیر روزنامه رسالت)، اسدالله بادامچیان، حسین ربوبی، سعید اعتمادی، اسدالله لاجوردی، حسین صادقی، علی اکبر مهدوی، غلامرضا صدیق، عباس آگاه، محمد نوروزی، علی اصغر مهدوی، عزیز (هیبت) غفاری (صاحب رستوران میکونوس)، صالح علی مالک الرقابی، مهدی صادقی، فریدون شایان، علیرضا محمدزاده، وحید توکلی، علی خوراشادی، حشمت الله رئیسی، محمود میرمالک، حسین قانع‌فر، فرید افراخته، حمید افراخته، محمود دولت آبادی، جیمی،... شیر علی، مهدی رئیس دانا، حمید رضا خزاعی، حاج ابراهیم رمضانی (یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین ناشران ایران) و...
محمد آخوندی و «حاج پیاده» که در باره وی جداگانه شرح خواهم داد. 
............................. 
سنگسار «سنت استفان»  The Stoning of Saint Stephen
آیت‌الله شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی که بعد از انقلاب به مجلس خبرگان راه یافت نیز در بند یک و هفت و هشت زندان قصر بودند. 
از جمله آثار وی کتاب «مفتاح البصیره فی فقه الشریعة» است که نقدی بر عروه الوثقی است. 
در مورد آیه ۱۹ سوره حشر (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ) نکته ای از ایشان آموخته بودم، همچنین می‌دانستم که فقر و رنج نتوانسته بود او را از تحصیل بازدارد و به همین دلیل برایم قابل احترام بود. اهل روستای نفت چال دهستان لفور از توابع شهرستان سوادکوه بودند.
...
می‌دانستم برخی از علمای گذشته مانند «محمد علی کرمانشاهی» (پسر وحید بهبهانی، قهرمان مبارزه با اخباریون) در کرمانشاه شخصاً فتوای قتل می‌داد و توجیه شرعی می‌کرده. «علاءالدوله سمنانی» از عرفای قرن هشتم هم در شرح سرگذشت خودش نوشته بود چاقو در آوردم تا درویشی را که عقائد منحرف داشت به درک واصل کنم، اما توبه کرد و روی دست و پایم افتاد و من هم از قتلش گذشتم.
پیش خودم فکر می‌کردم آیا واقعاً استناد آنان به آئینی که پیامبرش دم از قسط و رهایی می‌زده و «رحمه للعالمین» لقب داشته درست است؟ 
روزی کتابی از «ویل دورانت» دستم بود که به سنگسار سنت استفان و تابلوی رامبراند نقاش هلندی از آن واقعه هولناک، اشاره کرده بود. با هم قدم می‌زدیم.
پرسیدم نظر شما چیست؟ گفتند من نمی‌دانم دلیل آن سنگسار چه چیز بوده است.
بنا بر نظر (شهید اول) «محمد بن مکی» در کتاب فقهی لمعه، در اسلام سنگسار در صورت وقوع زنای محصنه اعمال می‌شود. البته برخی از فقیهان قدیمی مجازات سنگسار را رد می‌کردند اما در کل «اجماع»ی تقریباً متفق‌القول بین فقها در مورد مجازات سنگسار برای زنا وجود داشت و شماری از مفسران، آیه ۴۱ سوره مائده را در ارتباط با این موضوع دانسته‌اند. 
گفتم ولی در قرآن به صراحت آیه‌ای که بر تشریع سنگسار دلالت کند، وجود ندارد.
آقای صالحی گفت جدا از عقل و سنت و کتاب مبین، باید دید اجماع فقها چیست. گفتم آقای صالحی امروزه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اجماع و عقل جمعی است. خیلی ناراحت شدند و صحبت را عوض کردیم.
خدائیش در مخیله ام نیز نمی‌گنجید بعد‌ها در ایران احکام عصر جاهلی به نام آئین محمدی، زنده شود. نه من، هیچکس تصور نمی‌کرد.
...
ساعتی بعد آقای صالحی مرا صدا زدند و پرسیدند شما جوان خوب و با مطالعه ای هستی اما من نمی‌دانم از کی تقلید می‌کنی؟ سکوت کردم. دوباره پرسیدند. شما از کی تقلید می‌کنی؟ 
گفتم آقای صالحی دلم می‌خواهد صاف صادق هر چه در دلم هست بگویم. در همان رساله های عملیه هم در اولین مسأله اش اشاره نموده هیچ چیز را جز با برهان نباید پذیرفت. من در حوزه علم و فیزیک و ریاضی از «چارلز تونز» کاشف لیزر و از «پرویز شهریاری» تقلید می‌کنم و در حوزه تاریخ بعد از «ابن خلدون»، از «ویل دورانت» 
بعد از آن آیت الله صالحی دیگر با من صحبت نکردند... 
او اکنون دستش از دنیا قطع شده و در دل خاک خفته است. برایش طلب رحمت می‌کنم.
...
از شما دعوت می‌کنم ویدیو را در آدرس زیر ببینید.
...
سایت همنشین بهار 
ایمیل 

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه دی۱۳۹۱خبرگزاری هرانا - نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۳۴ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه دیماه ۱۳۹۱نمود‫.
در این نوشتار 179 گزارش حقوق بشری منتشره آبان ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر در دی ماه
زمستان سال ۱۳۹۱ در حالی آغاز شد که علاوه بر تداوم نقض حقوق بشر در کشور، با افزایش آمار صدور و اجرای احکام اعدام، خصوصاً افزایش اجرای این مراسم در انظار عمومی مواجه بودیم. این در حالیست که در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۱۱۱ کشور، که تعداد بی‌سابقه‌ای از اعضاء به شمار می‌روند، به توقف مجازات اعدام رای دادند. در مقابل نیز آمریکا، چین، ژاپن، هند، ایران، کره شمالی و عربستان سعودی نیز از جمله کشورهایی بودند که به توقف آن رای منفی دادند.
بر این اساس چندین زندانی سیاسی- عقیدتی با تایید حکم اعدامشان از سوی دادگاه‌های تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور، در آستانه‌ی اعدام قرار گرفتند:
با تایید حکم بهروز آلخانی در دادگاه تجدید نظر این زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، در آستانه‌ی اجرای حکم قرار گرفته است. وی به همراه ۱۵ تن دیگر، هفتم بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر سلماس به اتهام رابطه با پژاک بازداشت و پس از چند ماه با اتهام جدید مشارکت در قتل دادستان خوی روبرو گشت و در شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک به اتهام همکاری موثر با پژاک و قتل دادستان شهرستان خوی به اعدام محکوم شد.
رضا ملازاده، زندانی سیاسی کرد اهل سلماس نیز که حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشورتایید شده، یکی دیگر از این افراد است. این شهروند ۲۵ ساله‌ی اهل روستای آشناک ازتوابع شهرستان سلماس، در اواخر تابستان ۱۳۹۰ در هنگام ورود به شهر پاوه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به‌ یکی از بازداشتگاه‌های سپاه در شهر کرمانشاه منتقل شد و از آن‌ زمان تا به حال علی‌رغم مراجعه‌ مکرر پدر رضا ملازاده ‌به‌ دستگاه‌های اطلاعاتی وامنیتی، هیچ اطلاعی از وضعیت وی کسب نکرده‌ بودند، تا اینکه به تازگی نامبرده با تماسی که با خانواده خود داشته از بازداشت وصدور حکم اعدام به اتهام عضویت درحزب حیات آزاد کردستان (پژاک) درزندان اوین علیه خودش خبر داده است.
پنج زندانی سیاسی عرب محبوس در زندان کارون اهواز به نام‌های محمد على عمورى، هادى راشدى، هاشم شعبانى، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هم  با توجه به مورد تایید قرار گرفتن حکم اعدامشان در شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور، در یک قدمی اجرای این حکم قرار گرفتند. حکم بدوی اعدام این ۵ تن پیش‌تر در تاریخ ۱۷ تیر ماه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه با خدا و مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی صادر شده بود.
در همین زمینه حکم اعدام وحید اصغری که در شعبه‌ی ۶ دیوان عالی کشور نقض شده بود، مجددا با تایید حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور ارجاع شد. اصرار مجدد قاضی صلواتی برحکم اعدام این دانشجوی وبلاگ نویس زندانی و ارسال پرونده‌ی وی به شعبه‌ی ۶ دیوان عالی کشور در حالی صورت می‌گیرد که، نقض دیوان به پرونده، نقض کلی و علی‌الاطلاق بوده و می‌بایستی تحقیقات در پرونده دوباره صورت می‌گرفت که در یک روال مشکوک وغیر قانونی توسط صلواتی، رئیس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، متهم فقط یکبار در تاریخ ۱۱ آذر ماه سال جاری به دادگاه فراخوانده شد اما بدلیل عدم صلاحیت قاضی و دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و اطفال وحید اصغری در دادگاه حاضر نشد.
این موارد در حالی‌ست که طی ماه گذشته نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، غلامرضا خسروی سوادجانی دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و هم‌چنین یونس آقایان، زندانی عقیدتی و از پیروان آئین یاری (اهل حق)، محبوس در زندان مهاباد که به تازگی به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه نیز منتقل شده، افزایش یافته است.
هم‌چنین، شش زندانی سنی موسوم به "سلفی" به نام‌های  بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی که گفته می شود در ترور یک روحانی اهل سنت نقش داشتند نیز در ماه گذشته اعدام شدند. این افراد در تیرماه سال ۹۰ از سوی شعبه‌ی‌ ۲۸ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی مقیسه با مجازات مرگ مواجه شده بودند.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر در خصوص اعدام‌ها، صبح روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه در اقدامی کم‌سابقه حکم اعدام یک شهروند به اتهام "تجاوز به عُنف" در استادیوم ورزشی شهر سبزوار اجرا شد. تصاویر منتشر شده از این مراسم گویای آن است که مسئولان مردم را بر روی سکوهای ورزشگاه به عنوان "تماشاچی" مستقر کرده‌اند و برخلاف مسابقات فوتبال که زنان اجازه‌ی حضور در ورزشگاه را ندارند، در این مراسم می‌توانستند شرکت کنند.
از دیگر سو جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از این مهم که یک کمیسیون پزشکی طبیعی نبودن مرگ ستار بهشتی را تایید کرده است، خبر داد. جعفری دولت‌آبادی گفت: یک کمیسیون ۱۱ نفره شامل متخصصین مختلف که جامع‌ترین کمیسیون پزشکی بود تشکیل شد که در آن، متخصصین داخلی، کلیه، گوارش، روان‌شناس و سایر تخصص‌ها حضور داشتند و پس از برگزاری یک جلسه ۳ ساعته تایید کردند با توجه به اینکه مرحوم ستار بهشتی بیماری خاصی نداشته است فوت می‌تواند ناشی از پیامدهای ضربه یا فشار روانی باشد.
 
بازتاب ویژه‌ی برخی گزارشات حقوق بشری
در این بخش به برخی از گزارشات حقوق بشری ماه گذشته که با بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شدند و متعاقباً افکار عمومی نیز با حساسیت بیش‌تری آن‌ها را دنبال نموده، اشاره می‌شود. بدیهی ست که این مهم الزاماً به معنای این نیست که این گزارشگرات شامل حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر هستند.
محکومیت محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی از سوی دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزیری، از جمله‌ی این موارد در ماه گذشته بود. وی  با اعلام این خبر در صفحه‌ی شخصی خود در فیس بوک، نوشته که این پرونده مربوط به مصاحبه‌های وی بار رسانه‌های خارجی، در مورد جنایات کهریزک بوده است.
مضاف بر این شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب تبریز اقدام به صدور حکم برای امدادگران کمپ سرند که اوایل شهریور سال جاری توسط پلیس اطلاعات و امنیت و اداره‌ی اطلاعات تبریز در روستای زلزله زده‌ی سرند بازداشت شده بودند، نمود.
بر اساس حکم صادره در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر، سیدحسین رونقی ملکی به دو سال حبس تعزیزی، بهروز علوی به دو سال و سه ماه حبس تعزیزی، حمیدرضا مسیبیان به دو سال و شش ماه حبس تعزیزی، واحد خلوصی به دو سال حبس تعزیزی، بهرام شجاعی به دو سال حبس تعزیزی و فرید روحانی، سیدحسن رونقی ملکی، شایان وحدتی، مسعود وفابخش، هومن طاهری، سپهر صاحبان، دانیال حسنی، علی محمدی، مرتضی اسماعیل‌پور، محمد ارجمندی راد، محمداسماعیل سلمان‌پور، محمدامین صالحی، محسن صامعی، میلاد پناهی‌پور و امیر روناسی هر کدام به به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. بر اساس حکم صادره همه امدادگران در اتهام مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخته و محکوم شدند و برای نوید خانجانی نیز حکمی صادر نشده است.
در دی ماه سال جاری هم‌چنین چندین زندانی سیاسی که بعضاً از زمان بازداشت در زندان به سر برده بودند، برای اولین بار به مرخصی اعزام شدند. در این خصوص می‌توان به مرخصی رضا شهابی، محمد صدیق کبودوند، حشمت‌الله طبرزدی و نسرین ستوده اشاره داشت.
همین‌طور بازداشت چهار هنرمند در حوزه‌ی موسیقی و ترانه به نام‌های افشین مقدم، روزبه بمانی، علیرضا افکاری و مهرداد فتاحی نیز از دیگر اخباری بود که با حساسیت دنبال شد. رضا دوست، معاون اجتماعی پلیس امنیت ناجا در این خصوص گفته است که این افراد  به اتهام فعالیت‌های زیرزمینی غیر فرهنگی شامل تهیه و تولید ترانه و موسیقی غیرمجاز برای خوانندگان لس‌آنجلسی و مرتبط با شبکه‌های ماهواره‌ای معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند.
مواجهه‌ی برخی گزارش‌های نقض حقوق بشر با بی‌توجهی
این بخش که به نوعی در مقابل بخش پیشین قرار دارد، گزارشات حقوق بشری‌ای را مد نظر قرار می‌دهد که طی روندی مسبوق به سابقه، علی‌رغم اهمیت با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی مواجه می‌شوند.
در ادامه‌ی دوسال کشمکش و اعتراضات و اعتصاب کارگران پیمانکاری بندر امام و از آنجا که مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۴ مبنی بر بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری بطور کامل به اجرا در نیامده است روز ۲۵ دی ماه حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام شامل شرکتهای فراورش و بسباران که بنا بر سلایق اعمال شده در پتروشیمی‌ها موفق به انعقاد قرارداد مسقیم با کارفرمای اصلی نشده‌اند در مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و بدنبال این تجمع تعدادی از کارگران پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز به این تجمع پیوستند.
در تداوم کودک آزاری در کشور که ماهانه تعداد انگشت شماری از آن‌ها توسط رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری، منتشر و عمومی می‌شود، در ماه گذشته پدری در بوشهر در اقدامی غیرقابل باور فرزند نوجوان خود را در کوره کماچ‌پزی انداخت که این عمل وی منجر به مرگ فرزندش شد. نکته‌ی قابل توجه آن است که رسانه‌ها دولتی هم‌چون موارد مشابه پیشین مدعی شده‌اند که این فرد به دلیل مصرف زیاد مواد مخدر دچار اختلالات عصبی شده و دست به این اقدام زده است.
نیروی انتظامی نیز در یک عملیات همزمان تحت عنوان "طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" در استان‌های تهران، البرز و همدان اقدام به هتک حیثیت بازداشت شدگان تحت عناوینی چون اراذل و اوباش، سارقین و زورگیران کرد. این روند تا جایی بود که بازداشت شدگان در تهران با تریلی در سطح شهر گردانده شدند.
در پایان این بخش نیز جا دارد اشاره شود که در حالی حکم اعدام زندانیان سیاسی‌ای نظیر بهروز آلخانی و رضا ملازاده و همین‌طور پنج فعال سیاسی در اهواز (که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد) تایید شده است که علی‌رغم اهمیت این مهم با بی‌توجهی گسترده مواجه بود.
مستندات حقوقی و قانونی در خصوص برخی گزارش‌های دی‌ماه
در این قسمت تلاش شده که برخی از موارد نقض حقوق بشری که در ماه گذشته به وقوع پیوسته، از لحاظ حقوقی به طور مختصر بررسی شود. هدف از این کار ترویج آموزش در کنار اطلاع رسانی به منظور آگاهی شهروندان از حقوق بدیهی خود می‌باشد.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات مرگ هم اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
در مورد گزارش‌های کودک آزاری که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، ماده‌ی ۳۳‌ پیمان نامه‌ی حقوق کودک می‌گوید کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن، حمایت شوند هم چنین این پیمان نامه که ایران نیز از سال ۱۳۷۳ آن را پذیرفته است، به آشنا کردن عموم مردم، خانواده‌ها و کودکان با مفاد پیمان حقوق کودک با استفاده از شیوه‌های گوناگون آموزشی، تبلیغی و اطلاع رسانی به عنوان یک کار فرهنگی تاکید دارد چرا که این مهم می‌تواند به عدم بروز فجایعی که به عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شد، کمک کند.
اجرای حکم اعدام و یا شلاق برای زندانیان سیاسی و یا شهروندان که بعضاً در ملاءعام هم صورت می‌گیرد، علاوه فی نفسه، از مصادیق بارز شکنجه است موضوعی است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشان می‌گیرد.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی دی ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۷۹ گزارش از سوی حداقل ۲۶ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۷۹ گزارش دی ماه، تعداد ۷۹۷۲ مورد نقض حقوق که ۲۴۷۷ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۵۴۹۵مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۵۳ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۴ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۳ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱% افزایش داشته است."
مشروح آمار
کارگری:
در دی ماه سال جاری ۲۹ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۷۳۱۳ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۵۴۹۵کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۶۵ ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۹کارگر جان خود را از دست دادن و  ۷ تن نیز مصدوم شدند۱۳۶کارگر از کار بیکار شدند.
هم چنین ۲۳۲ کارگر نیز به صورت بلاتکلیف بسر می برند، دستگاه قضایی نیز یک فعال کارگری را به دادگاه احضار کرد و نیروهای امنیتی نیز اقدام به بازداشت یک نفر و احضار یک تن دیگر کردند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۴۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۲۳% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۳ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۶۰ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۲ تن به اداره اطلاعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.
هم چنین ۱ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۲۹% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۲۰% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی- ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۳ گزارش ثبت شده، تعداد ۴ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این ماه تنها ۴ شهروند به دلیل فعالیت های هویت طلبانه بازداشت شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۶۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۱ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در طی این ماه دو نفر از فعالین صنفی معلمان از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند و یک نفر از سوی دستگاه قضایی به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
هم چنین ۶۸ واحد صنفی نیز به دلیل برخورد نیروی انتظامی با اصناف و بازاریان پلمب شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۲۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۰% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۶ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه میبایست به بازداشت ۵ فعال فرهنگی و ممنوع الکار شدن یک تن دیگر اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۷۱% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۰% را شاهد بوده‌ایم."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به قتل یک کودک توسط والدینشان اشاره کرد که بر اثر کودک آزاری رخ داده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۷۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۰% را شاهد بوده ایم."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۲۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۸۳ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در دی ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۲۳ شهروند به اعدام محکوم شدند که ۲۱ تن از این افراد را مردان و ۲ تن را نیز با جنسیت نامعلوم تشکیل می دادند.
هم چنین در طی ماه مذکور ۴۹ تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم ۱۱ تن از ایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۵% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۴ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس ۲ تن از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک فعال دانشجویی نیز از دانشگاه اخراج شد، دستگاه قضایی نیز یک تن را به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۷۷% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۰% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۶۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲۵۳ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد گزارش مربوط به زندانیان، نگهداری در محیط نامناسب ۸۷مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۸۸ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۲۰مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۱۷مورد، انتقال ۱۱نفر به انفرادی، اعتصاب ۸ زندانی سیاسی، تهدید و تبعید و ضرب و شتم ۱۰ مورد، عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم ۳مورد، بوده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۱۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۳۶ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۷۴ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۱۱۱ تن به صورت موردی بازداشت شدند ۹ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند، ۵ تن مورد محاکمه قرار گرفته است.
همینطور ۳۵ تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۵۴۲ ماه حبس تعزیری،۷۲ ماه حبس تعلیقی،  و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند، از یک مراسم ممانعت به عمل آمده و محل کسب و ۵ تن نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.
نیروهای امنیتی از برگزاری یک مراسم جلوگیری کردند و اقدام به بستن یک دفتر نیز کردند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۴۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۴% را شاهد بوده‌ایم."
منبع: هرانا