۱۳۹۳ خرداد ۱۸, یکشنبه


مهناز قزلو

چقدر آفتاب هاي بي رنگ و روي ريقو را
به رخ ام مي كشي

آهن قراضه ها
به هم چشمك مي زنند
آنگاه 
انباشته از سياست و گه
با پيامبران همخوابه مي شوند
و در آشوب تعلل و تاخير
در مزبله اي مدرن
روايتي متفاوت را
استفراغ مي كنند

دهم آوريل دوهزاروچهارده - استكهلم
هیچ نظری موجود نیست: